سبد محصولات
انتقال حرارت
سیالات
دینامیک ارتعاشات
هیدرولیک و پنوماتیک
مقاومت مصالح
ترمودینامیک
مکانیک خودرو
شبیه ساز مبدل حرارتی دو لوله ای
قیمت: 130,904 تومان
(قیمت برای یک کاربر و مادام العمر می باشد)
مشاهده
شبیه ساز مبدل حرارتی پوسته و لوله ای
قیمت: 130,904 تومان
(قیمت برای یک کاربر و مادام العمر می باشد)
مشاهده
شبیه ساز برج خنک کننده
قیمت: 130,904 تومان
(قیمت برای یک کاربر و مادام العمر می باشد)
مشاهده
شبیه ساز ضریب هدایت حرارتی جامدات
قیمت: 130,904 تومان
(قیمت برای یک کاربر و مادام العمر می باشد)
مشاهده
شبیه ساز ضریب هدایت حرارتی سیالات
قیمت: 130,904 تومان
(قیمت برای یک کاربر مادام العمر می باشد)
مشاهده
شبیه ساز کالیبراسیون فشارسنج
قیمت: 93,512 تومان
(قیمت برای یک کاربر و مادام العمر می باشد)
مشاهده
شبیه ساز برنولی
قیمت: 93,512 تومان
(قیمت برای یک کاربر و مادام العمر می باشد)
مشاهده
مرکز فشار هیدرواستاتیک
قیمت: 93,512 تومان
(قیمت برای یک کاربر و مادام العمر می باشد)
مشاهده
شبیه ساز ضربه قوچ
قیمت: 93,512 تومان
(قیمت برای یک کاربر و مادام العمر می باشد)
مشاهده
شبیه سازاتلاف انرژی در لوله
قیمت: 93,512 تومان
(قیمت برای یک کاربر و مادام العمر می باشد)
مشاهده
شبیه ساز پمپ ها
قیمت: 93,512 تومان
(قیمت برای یک کاربر و مادام العمر می باشد)
مشاهده
شبیه ساز رینولدز
قیمت: 93,512 تومان
(قیمت برای یک کاربر و مادام العمر می باشد)
مشاهده
شبیه ساز جاذب ارتعاشات
قیمت: 218,270 تومان
شبیه ساز
مشاهده
شبیه ساز بادامک و پیرو
قیمت: 218,270 تومان
(قیمت برای یک کاربر و مادام العمر می باشد)
مشاهده
شبیه ساز چرخ دنده ساده
قیمت: 218,270 تومان
(قیمت برای یک کاربر و مادام العمر می باشد)
مشاهده
شبیه ساز ضربه
قیمت: 73,902 تومان
(قیمت برای یک کاربر و مادام العمر می باشد)
مشاهده
شبیه سازکشش
قیمت: 73,902 تومان
(قیمت برای یک کاربر و مادام العمر می باشد)
مشاهده
شبیه ساز کمانش
قیمت: 73,902 تومان
(قیمت برای یک کاربر و مادام العمر می باشد)
مشاهده
شبیه ساز خیز تیر
قیمت: 73,902 تومان
(قیمت برای یک کاربر و مادام العمر می باشد)
مشاهده
شبیه سازخستگی
قیمت: 73,902 تومان
(قیمت برای یک کاربر و مادام العمر می باشد)
مشاهده
شبیه ساز پیچش
قیمت: 73,902 تومان
(قیمت برای یک کاربر و مادام العمر می باشد)
مشاهده
شبیه ساز خمش
قیمت: 73,902 تومان
(قیمت برای یک کاربر و مادام العمر می باشد)
مشاهده
شبیه ساز کرنش
قیمت: 73,902 تومان
(قیمت برای یک کاربر و مادام العمر می باشد)
مشاهده
شبیه ساز سیکل استرلینگ
قیمت: 72,450 تومان
(قیمت برای یک کاربر و مادام العمر می باشد)
مشاهده
شبیه ساز معادل مکانیک گرما
قیمت: 72,450 تومان
(قیمت برای یک کاربر و مادام العمر می باشد)
مشاهده
شبیه ساز سیکل تبرید تراکمی بخار
قیمت: 72,450 تومان
(قیمت برای یک کاربر و مادام العمر می باشد)
مشاهده
شبیه ساز پمپ حرارتی مکانیکی
قیمت: 72,450 تومان
(قیمت برای یک کاربر و مادام العمر می باشد)
مشاهده
شبیه ساز تهویه مطبوع
قیمت: 72,450 تومان
(قیمت برای یک کاربر و مادام العمر می باشد)
مشاهده
تست