شبیه سازکشش

مقاومت مصالح
Map
شبیه سازکشش
قیمت:73,902 تومان
  • آزمايش به صورت سه بعدي است
  • قابليت انتخاب جنس­هاي مختلف براي نمونه آزمايشي
  • امکان انتخاب ابعاد نمونه (طول مشخصه) بر اساس استاندارد و يا دلخواه
  • قابليت مشاهده فرآيند کشيده شدن، گلويي شدن و در نهايت شکست نمونه تحت آزمايش
  • امکان دريافت نتايج در قالب EXCEL 
  • امکان نگارش تحليل نتايج حاصل از آزمايش 
  • امکان دريافت نمودار تنش – کرنش
  • امکان چاپ نتايج، تحليل نتايج و نمودارهاي حاصل از آزمايش
  • دستگاه همواره کاليبره است و خطاي استهلاک بودن و خرابي دستگاه وجود ندارد
  • شرايط کاملا منطبق بر واقعيت است
تست