شبیه ساز خیز تیر

مقاومت مصالح
Map
شبیه ساز خیز تیر
قیمت:73,902 تومان
 • آزمايش به صورت سه بعدي است
 • قابليت انتخاب جنس هاي مختلف براي نمونه آزمايشي
 • امکان انتخاب سطح مقطع هاي مختلف
 • امکان انتخاب ابعاد نمونه بر اساس استاندارد و يا دلخواه 
 • قابليت تعيين مکان محل بارگذاري و محل تکيه­گاه ها
 • قابليت تعيين مقدار بارهاي اعمالي به نمونه
 • امکان دريافت نتايج در قالب EXCEL 
 • امکان نگارش تحليل نتايج حاصل از آزمايش
 • قابليت دريافت نمودار خيز و شيب تير بر حسب طول تير
 • امکان چاپ نتايج، تحليل نتايج  و نمودارهاي حاصل از آزمايش
 •  دستگاه همواره کاليبره است و خطاي استهلاک بودن و خرابي دستگاه وجود ندارد
 • شرايط کاملا منطبق بر واقعيت است
تست