شبیه سازخستگی

مقاومت مصالح
Map
شبیه سازخستگی
قیمت:73,902 تومان
 • آزمايش به صورت سه بعدي است
 • قابليت انتخاب جنس هاي مختلف براي نمونه آزمايشي
 • امکان انتخاب ابعاد نمونه بر اساس استاندارد و يا دلخواه 
 • امکان انتخاب دماي محيط آزمايشگاه
 • قابليت انتخاب نوع پرداخت سطح نمونه
 • امکان دريافت نتايج در قالب EXCEL 
 • امکان نگارش تحليل نتايج حاصل از آزمايش
 • امکان تغيير سرعت چرخش نمونه
 • قابليت دريافت نمودار تنش بر حسب عمر
 • امکان چاپ نتايج، تحليل نتايج  و نمودارهاي حاصل از آزمايش
 • دستگاه همواره کاليبره است و خطاي استهلاک بودن و خرابي دستگاه وجود ندارد
 • شرايط کاملا منطبق بر واقعيت است
تست